Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wójt Gminy Zielonki zwołuje na dzień 22 listopada 20105 roku (niedziela) o godzinie 17:30 wyborcze Zebranie Wiejskie Sołectwa Bibice, które odbędzie się w Zespole Szkół w Bibicach (sala gimnastyczna), Bibice, ul. Tadeusza Kościuszki 56a.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.
5. Złożenie sprawozdania z działalności sołtysa za lata 2011 - 2015.
6. Wybór sołtysa.
7. Wybór rady sołeckiej.
8. Sprawy bieżące, wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie zebrania.
 

Uwaga!
Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) mają pełnoletni mieszkańcy Sołectwa Bibice, zameldowani na pobyt stały lub czasowy, a także mieszkańcy zamieszkujący sołectwo z zamiarem stałego pobytu, którzy złożą w dniu wyborów stosowne oświadczenie.
Prosimy o przybycie na zebranie z dowodem osobistym!
 

Wójt Gminy Zielonki

(-) mgr Bogusław Król