Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6, w związku z § 24 pkt 1 Statutu Sołectwa
 
ZWOŁUJĘ zebranie wiejskie SOŁECTWA BIBICE
w dniu 16 Października – Niedziela, 2016 r. o godzinie17:00
w Domu Ludowym, Bibice, Rynek 2


Porządek spotkania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Podziękowanie - 850-lecie Bibic
3. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.
6. Podjęcie uchwał
7.Sprawy bieżące sołectwa.
8.Wystąpienie “Stowarzyszenia Bezpieczne Zielone Zielonki” w sprawie drogi Lipowa/Leszczynowa
9.Wolne wnioski.
10. Zamknięcie zebrania.

W trakcie spotkania podejmowane będą min. sprawy: zatwierdzenie budżetu sołeckiego na 2017r. i planów działania na przyszły rok, bezpieczeństwa na drogach, estetyki wsi, poprawy infrastruktury rekreacyjnej i drogowej.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 17:15 Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.
Z protokołem poprzedniego zebrania  można się zapoznać pod adresem www.zielonki.pl– zakładka Nasza Gmina – Sołectwa – Protokoły oraz w biuletynie BIP.

Sołtys Sołectwa
(-) Tadeusz Łysek