W najbliższym czasie w naszej okolicy odbędą się następujące imprezy,na które pewnie warto będzie się wybrać :
- 9 września 2018 ( niedziela)  XIII Powiatowy Przegląd Orkiestr  Dętych  godzina 15.30  w Parku Wiejskim w Zielonkach
- 16 września 2018 (niedziela) Półmaraton Marchewkowy Start/Meta boisko Zieleńczanka  8.00-10.00 rejestracja uczestników.
- 22 września 2018 ( sobota) godzina 15.00 Pożegnanie Lata  boisko TS Węgrzce.
w imieniu organizatorów zapraszam

Leszek-Wojciech Basta 


Krajowa Izba Odwoławcza wykluczyła z przetargu na Północną Obwodnicę Krakowa konsorcjum Stecol Corporation z Chin i Polbud Pomorze, które wygrało to postępowanie (1,34 mld zł).

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk zapewnia, że będzie dążył do zwiększenia finansowania POK, gdyż tylko ta wykluczona oferta miesciła się w planowanym budżecie.

Przyczyną wykluczenia miał być fakt, że jedna z osób występujących w dokumentach przetargowych nie posiada uprawnień wymaganych w SIWZ.
Pozostałe konsorcja złożyły w postępowaniu oferty o wartości: 1,42 mld zł i1,47 mld zł

Więcej na stronach: TVP, TVN24, GW
GDDKiA: W czwartek 5 lipca 2018 r. jako najlepszą komisja przetargowa wskazała ofertę złożoną na projekt i budowę S52 Północnej Obwodnicy Krakowa przez konsorcjum chińsko-polskie: STECOL CORPORATION z Chin oraz Polbud-Pomorze Sp.z o.o. z Polski. Konsorcjum zaoferowało wykonanie zadania w ciągu 47 miesięcy za kwotę 1 289 942 165,64 zł. Do czasu realizacji nie będą wliczane okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca).

Zakończenie robót przy budowie POK S 52 przewidywane jest w 2023 r.

Ciąg obwodnic Krakowa połączy wszystkie wyloty dróg krajowych po północnej stronie z miasta (A4, DK 79, DK 94, S7,) usprawni przemieszczanie się od strony zachodniej w kierunku północnym (Kielce, Warszawa), zachodnim (Katowice, Wrocław), wschodnim (Tarnów, Rzeszów) bez konieczności przejazdu przez zatłoczone miasto. Przejmie cały ruch tranzytowy, jak również część ruchu miejskiego, obecnie przechodzącego przez północną część miasta drogą DK 79. Według prognoz na nowym odcinku już w roku 2025 ruch przekroczy średnio 30 tys. poj./dobę.

Więcej tutaj -> GDDKiA
Od 1 do 20 lipca 2018 r. planowana jest wymiana nawierzchni na drodze krajowej E7 w miejscowościach Węgrzce i Bibice (mapa obok).

Zakres prac obejmuje odcinek drogi E7 o długości 800 m, jezdnia zostanie zawężona do jednego pasa ruchu. 
W zakresie robót znajduje się też skrzyżowanie ulic Kościuszki w Bibicach i A1 w Węgrzcach z drogą krajową E7. W czasie robót sygnalizacja świetlna zostanie wyłączona, a ruch będzie kierowany ręcznie przez pracowników wykonawcy. 
Inwestycja prowadzona jest na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Krakowie. Wszelkie informacje związane z utrudnieniami na DK nr 7 na stronie  GDDKiA.

zielonki.pl
 

 

K O M U N I K A T 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie z dnia 13.06.2018
„WODA Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO BIBICE-WĘGRZCE STUDNIA S-2 PODAWANA DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI BIBICE ORAZ ZIELONKI-MARSZOWIEC JEST NIEZDATNA DO UŻYCIA, TJ. DO PICIA, KĄPIELI I INNYCH CELÓW HIGIENICZNYCH”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACJA 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach


UWAGA MIESZKAŃCY !

PUK Zielonki sp. z o.o. zawiadamia odbiorców usług z rejonu Marszowca w Zielonkach i Bibic, iż w związku z wydaniem przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie w dn. 13 czerwca 2018 r. decyzji o wyłączeniu studni S-2 w Bibicach w wyniku stwierdzenia przez sanepid obecności bakterii grupy coli (uwaga – nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli ani enterokoków kałowych ani Clostridium perfringens!), podjął niezwłocznie pod nadzorem sanepidu w dn. 13 czerwca 2018 r. wszystkie uzgodnione działania, które zapewniły ciągłość utrzymania dostaw wody i bezpieczeństwo podawanej wody.
Z uwagi na powyższe, woda dostarczana jest do sieci wodociągowej z pozostałych studni (Bibice S-1, Bosutów B-2), które są bezpieczne i funkcjonują, tak więc zasada korzystania z wody się nie zmienia. Wobec czego zastępczym źródłem poboru wody są punkty czerpalne (krany) w Państwa domach i lokalach.
Woda, która była i jest Państwu dostarczana, była i jest w pełni bezpieczna pod względem sanitarnym. Ostatnie badanie jakości wody ze studni S-2 wykonane w ramach stałego monitoringu wewnętrznego przez tut. przedsiębiorstwo w dn. 29 maja 2018 r. potwierdza dla ww. parametrów mikrobiologicznych wyniki równe 0 jednostek i oznacza zgodność jakości wody z przepisami i gwarantuje bezpieczeństwo sanitarne.
Jako że rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) w przypadku stwierdzenia obecności bakterii grupy coli nie daje organowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej alternatywy i przewiduje konieczność zastosowania wyłącznie takiej procedury administracyjnej przez sanepid, tj. nakaz zamknięcia studni, musiała być ona zastosowana prewencyjnie, niezależnie od racjonalnych przesłanek i skali uciążliwości.
Co niezmiernie istotne, sanepid przy wszczęciu i zastosowaniu przedmiotowej procedury nie bierze pod uwagę działań ani okoliczności faktycznych oraz stanowiska przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, tylko literalnie kierując się przepisem, jednostronnie i w intencji ewentualnego zapobiegnięcia potencjalnemu zagrożeniu dla użytkowników wody, podejmuje decyzję o wyłączeniu studni. Jest to o tyle ważne, że najprawdopodobniejszą i zdaniem tut. przedsiębiorstwa jedyną przyczyną wyniku potwierdzającego obecność bakterii grupy coli w badaniu przeprowadzonym przez przedstawiciela sanepidu w dn. 11 czerwca 2018 r. był błąd pobrania próbki (zanieczyszczenie materiału laboratoryjnego, miejsca poboru, błąd ludzki, błąd w technice pobierania itp.). Na etapie wydawania decyzji przepisy nie przewidują opcji odwołania, a jedynie obowiązek jej wykonania.
Jednocześnie tut. przedsiębiorstwo zawiadamia, że powyższy zarzut oraz uargumentowane odwołanie, będą oficjalnie skierowane do PSSE w Krakowie, co będzie zmierzać do ochrony praw przedsiębiorstwa i przeciwdziałania tego typu sytuacjom w przyszłości.
Podkreślamy ponownie, że woda w całym wodociągu grupowym „Centrum” zasilającym miejscowości Bibice, Boleń, Bosutów-Osiedle, Węgrzce, Wola Zachariaszowska, Zielonki-Marszowiec jest bezpieczna i zdatna do spożycia przez ludzi.
 

zielonki.pl


4 kwietnia 2018 r. podpisana została umowa na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2153K, czyli ul. Granicznej w Bibicach i Woli Zachariaszowskiej (granica gmin Zielonki i Michałowice). Inwestycja powstanie w ramach projektu „Podniesienie dostępności infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Zielonki”, na które gmina Zielonki zdobyła dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.


Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Granicznej w Bibicach - Woli Zachariaszowskiej o nawierzchni asfaltowej będzie położony nad krytym rowem, w którym umieszczone zostaną rury odwadniające. Prawie na całej długości powstanie po lewej stronie drogi idąc od szosy S7 w kierunku Górnej Wsi (tj. po stronie gdzie zlokalizowane są niepubliczna Szkoła Podstawowa im. St. Lema oraz dwa przedszkola niepubliczne w Bibicach); tylko na odcinku około 400 m, począwszy od ul. Słonecznej przejdzie na prawą stronę ul. Granicznej (czyli na stronę gm. Michałowice), a następnie powróci na lewą stronę kilkadziesiąt metrów za delikatesami "Leśnymi" w Woli Zachariaszowskiej.

Oprócz wymienionego wyżej ciągu wzdłuż ul. Granicznej w Bibicach - Woli Zachariaszowskiej (mapa1), powstaną jeszcze dwa:  ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż dróg powiatowych nr 2156K/2293K na odcinku Węgrzce-Dziekanowice-Batowice o długości 2,8 km (mapa2); oraz wzdłuż dróg gminnych w Bosutowie ul. Krakowskiej, fragment ul. Jana Matejki, ul. Tadeusza Kościuszki o długości 2,8 km (mapa3) - oba mają mieć 2,5 metra szerokości. Postępowania na wyłonienie wykonawców tych dwóch inwestycji są w trakcie. Prace dotyczące wszystkich trzech tras mają być wykonane do konca 2018 roku.


więcej na zielonki.pl

 

21 grudnia 2017 r. minister Andrzej Adamczyk podpisał program inwestycyjny realizacyjny i w ślad za tym GDDKiA Oddział w Krakowie wysyła ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na projekt i realizację S52 Północna Obwodnica Krakowa do UE. Zostanie ono opublikowane po kilku dniach w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a następnie na stronie internetowej GDDKiA. Wykonawcy będą mieli ponad 40 dni na składanie ofert.

Zakończenie robót przy budowie POK S 52 przewidywane jest w 2023 r.

Więcej na stronie GDDKiA