K O M U N I K A T 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie z dnia 13.06.2018
„WODA Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO BIBICE-WĘGRZCE STUDNIA S-2 PODAWANA DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI BIBICE ORAZ ZIELONKI-MARSZOWIEC JEST NIEZDATNA DO UŻYCIA, TJ. DO PICIA, KĄPIELI I INNYCH CELÓW HIGIENICZNYCH”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACJA 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach


UWAGA MIESZKAŃCY !

PUK Zielonki sp. z o.o. zawiadamia odbiorców usług z rejonu Marszowca w Zielonkach i Bibic, iż w związku z wydaniem przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie w dn. 13 czerwca 2018 r. decyzji o wyłączeniu studni S-2 w Bibicach w wyniku stwierdzenia przez sanepid obecności bakterii grupy coli (uwaga – nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli ani enterokoków kałowych ani Clostridium perfringens!), podjął niezwłocznie pod nadzorem sanepidu w dn. 13 czerwca 2018 r. wszystkie uzgodnione działania, które zapewniły ciągłość utrzymania dostaw wody i bezpieczeństwo podawanej wody.
Z uwagi na powyższe, woda dostarczana jest do sieci wodociągowej z pozostałych studni (Bibice S-1, Bosutów B-2), które są bezpieczne i funkcjonują, tak więc zasada korzystania z wody się nie zmienia. Wobec czego zastępczym źródłem poboru wody są punkty czerpalne (krany) w Państwa domach i lokalach.
Woda, która była i jest Państwu dostarczana, była i jest w pełni bezpieczna pod względem sanitarnym. Ostatnie badanie jakości wody ze studni S-2 wykonane w ramach stałego monitoringu wewnętrznego przez tut. przedsiębiorstwo w dn. 29 maja 2018 r. potwierdza dla ww. parametrów mikrobiologicznych wyniki równe 0 jednostek i oznacza zgodność jakości wody z przepisami i gwarantuje bezpieczeństwo sanitarne.
Jako że rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) w przypadku stwierdzenia obecności bakterii grupy coli nie daje organowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej alternatywy i przewiduje konieczność zastosowania wyłącznie takiej procedury administracyjnej przez sanepid, tj. nakaz zamknięcia studni, musiała być ona zastosowana prewencyjnie, niezależnie od racjonalnych przesłanek i skali uciążliwości.
Co niezmiernie istotne, sanepid przy wszczęciu i zastosowaniu przedmiotowej procedury nie bierze pod uwagę działań ani okoliczności faktycznych oraz stanowiska przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, tylko literalnie kierując się przepisem, jednostronnie i w intencji ewentualnego zapobiegnięcia potencjalnemu zagrożeniu dla użytkowników wody, podejmuje decyzję o wyłączeniu studni. Jest to o tyle ważne, że najprawdopodobniejszą i zdaniem tut. przedsiębiorstwa jedyną przyczyną wyniku potwierdzającego obecność bakterii grupy coli w badaniu przeprowadzonym przez przedstawiciela sanepidu w dn. 11 czerwca 2018 r. był błąd pobrania próbki (zanieczyszczenie materiału laboratoryjnego, miejsca poboru, błąd ludzki, błąd w technice pobierania itp.). Na etapie wydawania decyzji przepisy nie przewidują opcji odwołania, a jedynie obowiązek jej wykonania.
Jednocześnie tut. przedsiębiorstwo zawiadamia, że powyższy zarzut oraz uargumentowane odwołanie, będą oficjalnie skierowane do PSSE w Krakowie, co będzie zmierzać do ochrony praw przedsiębiorstwa i przeciwdziałania tego typu sytuacjom w przyszłości.
Podkreślamy ponownie, że woda w całym wodociągu grupowym „Centrum” zasilającym miejscowości Bibice, Boleń, Bosutów-Osiedle, Węgrzce, Wola Zachariaszowska, Zielonki-Marszowiec jest bezpieczna i zdatna do spożycia przez ludzi.
 

zielonki.pl