Od 1 do 20 lipca 2018 r. planowana jest wymiana nawierzchni na drodze krajowej E7 w miejscowościach Węgrzce i Bibice (mapa obok).

Zakres prac obejmuje odcinek drogi E7 o długości 800 m, jezdnia zostanie zawężona do jednego pasa ruchu. 
W zakresie robót znajduje się też skrzyżowanie ulic Kościuszki w Bibicach i A1 w Węgrzcach z drogą krajową E7. W czasie robót sygnalizacja świetlna zostanie wyłączona, a ruch będzie kierowany ręcznie przez pracowników wykonawcy. 
Inwestycja prowadzona jest na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Krakowie. Wszelkie informacje związane z utrudnieniami na DK nr 7 na stronie  GDDKiA.

zielonki.pl
 

 

K O M U N I K A T 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie z dnia 13.06.2018
„WODA Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO BIBICE-WĘGRZCE STUDNIA S-2 PODAWANA DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI BIBICE ORAZ ZIELONKI-MARSZOWIEC JEST NIEZDATNA DO UŻYCIA, TJ. DO PICIA, KĄPIELI I INNYCH CELÓW HIGIENICZNYCH”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACJA 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach


UWAGA MIESZKAŃCY !

PUK Zielonki sp. z o.o. zawiadamia odbiorców usług z rejonu Marszowca w Zielonkach i Bibic, iż w związku z wydaniem przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie w dn. 13 czerwca 2018 r. decyzji o wyłączeniu studni S-2 w Bibicach w wyniku stwierdzenia przez sanepid obecności bakterii grupy coli (uwaga – nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli ani enterokoków kałowych ani Clostridium perfringens!), podjął niezwłocznie pod nadzorem sanepidu w dn. 13 czerwca 2018 r. wszystkie uzgodnione działania, które zapewniły ciągłość utrzymania dostaw wody i bezpieczeństwo podawanej wody.
Z uwagi na powyższe, woda dostarczana jest do sieci wodociągowej z pozostałych studni (Bibice S-1, Bosutów B-2), które są bezpieczne i funkcjonują, tak więc zasada korzystania z wody się nie zmienia. Wobec czego zastępczym źródłem poboru wody są punkty czerpalne (krany) w Państwa domach i lokalach.
Woda, która była i jest Państwu dostarczana, była i jest w pełni bezpieczna pod względem sanitarnym. Ostatnie badanie jakości wody ze studni S-2 wykonane w ramach stałego monitoringu wewnętrznego przez tut. przedsiębiorstwo w dn. 29 maja 2018 r. potwierdza dla ww. parametrów mikrobiologicznych wyniki równe 0 jednostek i oznacza zgodność jakości wody z przepisami i gwarantuje bezpieczeństwo sanitarne.
Jako że rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) w przypadku stwierdzenia obecności bakterii grupy coli nie daje organowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej alternatywy i przewiduje konieczność zastosowania wyłącznie takiej procedury administracyjnej przez sanepid, tj. nakaz zamknięcia studni, musiała być ona zastosowana prewencyjnie, niezależnie od racjonalnych przesłanek i skali uciążliwości.
Co niezmiernie istotne, sanepid przy wszczęciu i zastosowaniu przedmiotowej procedury nie bierze pod uwagę działań ani okoliczności faktycznych oraz stanowiska przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, tylko literalnie kierując się przepisem, jednostronnie i w intencji ewentualnego zapobiegnięcia potencjalnemu zagrożeniu dla użytkowników wody, podejmuje decyzję o wyłączeniu studni. Jest to o tyle ważne, że najprawdopodobniejszą i zdaniem tut. przedsiębiorstwa jedyną przyczyną wyniku potwierdzającego obecność bakterii grupy coli w badaniu przeprowadzonym przez przedstawiciela sanepidu w dn. 11 czerwca 2018 r. był błąd pobrania próbki (zanieczyszczenie materiału laboratoryjnego, miejsca poboru, błąd ludzki, błąd w technice pobierania itp.). Na etapie wydawania decyzji przepisy nie przewidują opcji odwołania, a jedynie obowiązek jej wykonania.
Jednocześnie tut. przedsiębiorstwo zawiadamia, że powyższy zarzut oraz uargumentowane odwołanie, będą oficjalnie skierowane do PSSE w Krakowie, co będzie zmierzać do ochrony praw przedsiębiorstwa i przeciwdziałania tego typu sytuacjom w przyszłości.
Podkreślamy ponownie, że woda w całym wodociągu grupowym „Centrum” zasilającym miejscowości Bibice, Boleń, Bosutów-Osiedle, Węgrzce, Wola Zachariaszowska, Zielonki-Marszowiec jest bezpieczna i zdatna do spożycia przez ludzi.
 

zielonki.pl


4 kwietnia 2018 r. podpisana została umowa na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2153K, czyli ul. Granicznej w Bibicach i Woli Zachariaszowskiej (granica gmin Zielonki i Michałowice). Inwestycja powstanie w ramach projektu „Podniesienie dostępności infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Zielonki”, na które gmina Zielonki zdobyła dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.


Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Granicznej w Bibicach - Woli Zachariaszowskiej o nawierzchni asfaltowej będzie położony nad krytym rowem, w którym umieszczone zostaną rury odwadniające. Prawie na całej długości powstanie po lewej stronie drogi idąc od szosy S7 w kierunku Górnej Wsi (tj. po stronie gdzie zlokalizowane są niepubliczna Szkoła Podstawowa im. St. Lema oraz dwa przedszkola niepubliczne w Bibicach); tylko na odcinku około 400 m, począwszy od ul. Słonecznej przejdzie na prawą stronę ul. Granicznej (czyli na stronę gm. Michałowice), a następnie powróci na lewą stronę kilkadziesiąt metrów za delikatesami "Leśnymi" w Woli Zachariaszowskiej.

Oprócz wymienionego wyżej ciągu wzdłuż ul. Granicznej w Bibicach - Woli Zachariaszowskiej (mapa1), powstaną jeszcze dwa:  ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż dróg powiatowych nr 2156K/2293K na odcinku Węgrzce-Dziekanowice-Batowice o długości 2,8 km (mapa2); oraz wzdłuż dróg gminnych w Bosutowie ul. Krakowskiej, fragment ul. Jana Matejki, ul. Tadeusza Kościuszki o długości 2,8 km (mapa3) - oba mają mieć 2,5 metra szerokości. Postępowania na wyłonienie wykonawców tych dwóch inwestycji są w trakcie. Prace dotyczące wszystkich trzech tras mają być wykonane do konca 2018 roku.


więcej na zielonki.pl

 

21 grudnia 2017 r. minister Andrzej Adamczyk podpisał program inwestycyjny realizacyjny i w ślad za tym GDDKiA Oddział w Krakowie wysyła ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na projekt i realizację S52 Północna Obwodnica Krakowa do UE. Zostanie ono opublikowane po kilku dniach w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a następnie na stronie internetowej GDDKiA. Wykonawcy będą mieli ponad 40 dni na składanie ofert.

Zakończenie robót przy budowie POK S 52 przewidywane jest w 2023 r.

Więcej na stronie GDDKiA
1 grudnia 2017r. Gmina Zielonki uruchomiła komunikację nocną. Dwa nowe autobusy 917 i 937. Trasy linii nocnych zostały ustalone w taki sposób, aby obsłużyć jak największy obszar gminy.

Linie będą kursować we wszystkie dni tygodnia, wykonując dwa kursy każdej nocy. 

Trasy nowych linii nocnych: 

Linia 917: Krowodrza Górka – Prądnicka – Opolska – Al. 29 Listopada – Węgrzce – Bibice – Michałowice ul. Graniczna – Górna Wieś (od Krowodrzy do Węgrzc po trasie linii 217, następnie do Michałowic po trasie 257, a na koniec do Górnej Wsi po trasie 280). 

Linia 937: Krowodrza Górka – Prądnicka – Opolska – Pleszowska – Białoprądnicka – Glogera – Zielonki – Januszowice – Przybysławice – Brzozówka – Owczary Pętla (w całości po trasie linii 237).

Odjazdy będą co półtorej godziny:

Linia 917: z Krowodrzy Górki 0:30 i 2:00, z Górnej Wsi 1:02 i 2:32,

Linia 937: z Krowodrzy Górki 0:30 i 2:00, z Owczar Pętli 1:05 i 2:35.

Nowe autobusy będą zsynchronizowane z wybranymi kursami linii nocnej 669 (Krowodrza Górka – Nowy Bieżanów). Jadąc z centrum Krakowa, pasażerowie chcący wsiąść w autobus 917 lub i 937 będą mieć 10 minut na przesiadkę. W stronę Krakowa dla wysiadających z 937 będzie 10 minut na przesiadkę, w przypadku jadących 917 będzie to kwadrans. 

Zachęcam Mieszkańców do odwiedzenia nowego placu zabaw mieszczącego się w Bibicach, obok osiedla Kwiaty Polne, za Michałkami, na przedłużeniu ul. Niezapominajek.
Wprawdzie jego budowa trochę się przedłużyła, ale wymagała mnóstwa różnych nieprzewidzianych wcześniej działań organizacyjnych i budowlanych.

W ostatnich dniach wykonano ogrodzenie dolnej części placu. Został jeszcze do wykonania dodatkowy drenaż w dolnej części obiektu.

 
Na wiosnę położona zostanie nawierzchnia na boisku, a na najwyższym poziomie placu wybudowana część rekreacyjna,
Planowana jest także bieżnia dookoła całego obiektu.
W załączniku kilka zdjęć.

Pozdrawiam Leszek- Wojciech Basta.
Radny Gminy Zielonki
 

Dzięki nowemu segmentowi Zespół Szkół w Bibicach zostanie powiększony o 10 sal lekcyjnych z zapleczami, basen z zapleczem oraz salę teatralną i jadalnię.


Rozbudowa szkoły w Bibicach polega na budowie dodatkowego segmentu powiązanego z budynkiem głównym na wszystkich kondygnacjach. Segment będzie zlokalizowany od strony południowej. Segment dobudowywany będzie miał niezależne wejście, dwie klatki schodowe (w tym jedna ewakuacyjna) i możliwość wymknięcia parteru w celach komercyjnych dla basenu.
Oprócz rozbudowy szkoły planowane jest wykonanie drogi okalającej nową część szkoły od strony południowej łączącej obecny parking przyszkolny z drogą krajową E-7 tuż obok nowo powstającego sklepu.
Rozbudowa planowana jest do końca 2018 r.
Więcej na zielonki.pl